Ad Code

Mới Nhất

6/recent/ticker-posts

SỰ KIỆN TẾT MẬU THÂN 1968 Ở MIÊN NAM VIỆT NAM VÀ NHỮNG SANG CHẤN TÂM LÝ CỦA NƯỚC MỸ

                            PGS,TS. H Khang

Tết Mu Thân 1968 là s kin to nên bước ngot quyết đnh ca cuc chiến tranh kéo dài sut 21 năm ti Vit Nam (1954-1975).Là mt trong nhng s kin lch s gây nhiu tranh cãi nht, nhiu năm qua, nó luôn là tâm đim chú ý ca gii nghiên cu, nó đã làm các nhà s hc, các hc gi tn không biết bao nhiêu giy mc, n lc và tâm huyết đ đào sâu mi chiu cnh, nhm đi ti tn cùng bn cht ca nhng vn đ liên quan, xung quanh hoc hp thành nó. Mt trong nhng vn đ như thế là s sang chn tâm lý ca nước M bi s kin này.

1- Cho đến năm 1967, Washington luôn đưa ra nhng tuyên b lc quan v chiến tranh min Nam Vit Nam. Phó tng thng Hubert H. Humphrey tng tuyên b: Chúng ta đang bt đu chiến thng trong cuc đu tranh này. Chúng ta đang thế ch đng. Chúng ta đang giành được đt đai. Chúng ta đang tiến b vng chc[1]i s M Ellsworth Bunker cũng khng đnh tương t: “Nhng báo cáo ca tướng Westmoreland gi cho tôi đu viết rng v mt quân s, M đang kim soát tình hình[2]. Mt vài tun trước Tết Mu Thân, Phó tng Tư lnh B ch huy C vn Quân s M ti min Nam Vit Nam Tướng Bruce Palmertuyên b trên chương trình Today ca đài NBC: "Vit Cng đã b đánh bi t Đà Nng xung đến nhng đim cui cùng ca khu vc có dân cư[3], “h (Vit Cng) không có gì đ ăn và không th tuyn m được người, h đã buc phi thay đi chiến lược t c gng kim soát vùng đng bng đến c gng tn ti nhng vùng rng núi”[4]. Robert Komer – cha đ ca chương trình Hot đng dân s và h tr cách mng (Civil Operations and Revolutionary Development Support - gi tt là CORDS) khng đnh chc nch rng chương trình bình đnh nông thôn đãthành công, sáu mươi tám phn trăm dân s Nam Vit Nam nm dưới s kim soát ca Sài Gòn trong khi ch có17 phn trăm nm dưới quyn kim soát ca Vit Cng[5].Trong mt bui hp báo ti Câu lc b Báo chí Quc gia (National Press Club) vào ngày 21 tháng 11 năm 1967, tướng Westmoreland còn tuyên b mnh hơn rng, đến cui năm 1967, Vit Cng không th t chc mt cuc tn công ln, rng chc chn k thù (Vit Cng) ca chúng ta (ca M) đã thua, rng chúng ta (nước M) đang thi đim quan trng khi đang đi gn đến kết thúc. Trong mt cuc tr li phng vn khác, thm chí Westmoreland còn thách thc nhng người cng sn t chc mt cuc tn công quy mô: "Tôi hy vng h c gng mt cái gìđó, bi vìchúng tôi đang tìm kiếm mt cuc chiến[6].Phn ln các báo cáo gi  cho Tng thng Johnson v tình hình min Nam Việt Nam đu chung mt kết lun: cng sn đang b suy yếu.Dưới s dn dt ca C vn An ninh Quc gia Walt W. Rostow, người dân nước M biết ti chiến tranh Vit Nam qua nhng bài báo, nhng đon phim tài liu được "đnh hướng" mt cách khéo léo khiến h tin rng cuc chiến Vit Nam ch đơn gin là mt chuyến "du lch ti min rng rm nhit đi. Trên các các phương tin truyn thông, tin tc v chiến tranh min Nam Việt Nam tràn ngp s lc quan: chiến lược tìm vàditln chương trình bình đnh đãvàđang thành công; các cuc tn công ca Vit cng ngày càng st gim, s lược Vit công b tiêu dit không ngng gia tăng; nhiu p chiến lược đãđược dng lên vàquân đi Bc Vit hu như không th vượt qua gii tuyến tiến vào min Nam[7].
2-Vi tt c s t tin k trên, thì s kin đêm 29 rng ngày 30 và đêm 30 rng ngày 31tháng1năm 1968 (tc đêm giao tha và đêm 1 rng ngày mùng hai theo lch min Nam), Quân gii phóng đã đng lot tiến công vào các thành ph, th xã, th trn, qun l và hàng lot căn c, kho tàng, s ch huy, sân bay, bến cng... ca M và chính quyn Sài Gòn trên khp min Nam Việt Nam, qu tht, đã tr thành qu bom tn không ch đi vi gii lãnh đo Nhà Trng mà còn vi toàn th nước M. Nó đp thng vào các tuyên b ca Chính ph M rng h đãthành công trong cuc chiến vàđã nhìn thy ánh sáng cui đường hm[8]. Tết Mu Thân “gây ra mt cúđánh chết người cho n lc chiến tranh ca M, to ra mt cuc khng hong v tâm lýtrong lòng nước M[9]. Ngay lp tc, cuc Tng tiến công và ni dy Tết Mu Thân 1968 đã "to nên mt bu không khí m đm và tình trng mt n đnh trong khp nước M. Nhng nhà chính tr được bu c, các quan chc chính ph, nhng người lãnh đo kinh doanh đu t v bi quan v vic M không hoàn thành mc tiêu đ ra cho cuc chiến tranh"[10]. Như git nước cui cùng làm tràn ly, "Tết Mu Thân" đã làm bc l s phân hóa mnh m trong chính gii M, khiến năm 1968 tr thành mt năm đau đn và hn lon nht nước M[11].Người ta thy t nhng ngày đu, khi cuc tn công "Tết Mu Thân" va xy ra, nhiu nhà hot đng chính tr M đã ý thc được ngay rng: Cuc tn công "Tết Mu Thân" chng t M hoàn toàn không kim soát được gì đt nước này"[12], "Tết chng t nhân dân Vit Nam ng h k thù ca M"[13]. Mt t báo ca Tây Đc đã mô t s ng h ca người dân đi vi Quân gii phóng mt trong nhng thành ph ln ca min Nam như sau: Người dân Huế chng người M nhiu hơn là chng người Cng sn. Vì thế mà quân Đ và quân du kích ch có ba trung đoàn đã có th chiếm được thành ph này như là mc tiêu chính ca cuc tn công vào dp Tết ca h mà không cn phi chiến đu”[14]. Chính s ng h ca dân chúng giành cho Quân gii phóng đã khiến Huế, “c máy chiến tranh ca M bn tun lin không th nghin nát được quân đch đã b cô lp trong mt pháo đài 150 tui”[15]. Trong khi cuc tiến công Tết Mu Thân đang din ra trên chiến trường thì ti cuc hp kéo dài nhiu ngày vi gii lãnh đo quân s cp cao ca M nhm tìm ra gii pháp hiu nghim cho chiến trường Vit Nam, С.М.Clifford- va lên thay  R.McNamara làm B trưởng Quc phòng M, đt câu hi: "Liu có ai thy quân đch đã nht ý chí sau 4 năm chúng ta có mt đy, sau nhng tn tht nng n, sau nhng trn ném bom hy dit hàng lot ca ta không? Câu tr li là đy k thù không h nht ý chí"[16].Có v như M "không còn có th kim soát được cuc chiến tranh"[17]mà M đang theo đui và đó không ch là s khng hong v chiến lược ca M Vit Nam mà còn là s tht bi đau đn hơn – “Tết”dn đến s chia r gay gt trong gii lãnh đo M.Johnsonđã phi cay đng tha nhn: "Chính sách ca chúng ta b cht vn gay gt và b ch trích nng n Quc hi”[18]. Tht vy, ti H ngh vin M, ngày 18 tháng 3 năm 1968, 139 ngh sĩ (trong đó có 89 ngh sĩ thuc Đng Cng hòa và 41 ngh sĩ thuc Đng Dân ch ca Johnson) đã ra ngh quyết yêu cu Quc hi M duyt xét li toàn b chính sách và chiến lược ca M min Nam Vit Nam; các ngh sĩ "ngày càng chán ghét chiến lược chiến tranh ca M Vit Nam"[19]. Thm chí, Dean Acheson - nguyên Ngoi trưởng M thi Truman, người tng ng h mt cách kiên quyết và mnh m chính sách chiến tranh ca Johnsonthì đến ngày 15 tháng 3 năm 1968, sau khi tìm hiu k tình hình chiến tranh Vit Nam, cũng đã buc phi nói vi Johnson rng: "Tng thng đang b Hi đng Tham mưu trưởng liên quân la di. Nhng gì mà Westmoreland đang c gng Vit Nam đu không th thc hin được, nếu không s dng vào đó các ngun kinh tế và quân s hoàn toàn không hn chế"[20]. Bên cnh đó, sc mnh kinh tế và quân s M là có gii hn; trong gii hn đó, "M không th dùng các bin pháp quân s đ thng cuc chiến tranh mà li không xé tan toàn b t chc ca nước M và các mi quan h quc tế"[21]; nếu M vn tiếp tc theo đui chiến tranh Vit Nam theo chiến lược cũ thì s phi gánh chu nhng hu qu không th k xiết cho v trí kinh tế ca M trong nước cũng như ngoài nước, cho sc mnh quân s ca M nhng nơi khác và cho đi sng chính tr ca M. Thc tế này khiến cho gii tài chính và công nghip M buc phi thay đi quan đim đi vi cuc chiến tranh Vit Nam. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 3 năm 1968, nhóm c vn cp cao "Nhng nhà thông thái" đã hp Washington đ chính thc bày t quan đim ca h đi vi cuc chiến tranh Vit Nam. Tham d cuc hp có các khuôn mt đy quyn lc và nh hưởng đi vi h thng kinh tế- chính tr nước M. Sau khi tìm hiu k nhng din biến min Nam Việt Nam và nhng h qu ca đòn Tết Mu thân, đa phn các thành viên trong nhóm đu đ ngh rút ra khi cuc chiến tranh Vit Nam[22].Thái đ là "quay ngot" ca hu hết thành viên nhóm "Nhng nhà thông thái" đi vi cuc chiến tranh Vit Nam đã làm cho Johnson càng "dao đng mt cách sâu sc"[23]. Sau này, trong hi ký, Johnson cho biết suy nghĩ ca ông, theo đó, "các nhà thông thái đã t ra thông minh và là nhng người giàu kinh nghim. Tôi đã luôn luôn coi đa s các c vn này như nhng người rt vng vàng và có cân nhc. Nếu h đã b nh hưởng bi nhng báo cáo v vic tn công Tết sâu sc đến như thế thì th hi người dân bình thường trên đt nước này phi suy nghĩ đến thế nào"[24].
3- V phía nhân dân M, phn ln rơi vào trng thái sc khi trước đóh hình dung vàtin tưởng rng k thùca nước M đang bên b vc thm thìbt ng chính nhng k thùy li cóđ lc lượng (c vt cht vàtinh thn) đ tiến hành mt cuc tng công kích rng khp, gây ra nhng thương vong to ln cho quân đi M vàquân đi Sài Gòn, chiếm được nhng v trímang tính đu não vàquan trng trong mt khong thi gian không h ngn ngi.Người M cm thy bt lc, b la di, mt lòng tin vào ni các Johnson và sphn n đi vi Chính ph tăng lên tng ngày. K thut truyn thông hin đi cùng vi nhng bài tc ký, nhng hình nh mà gii phóng viên truyn hình và báo chí M ghi li được trên chiến trường đô th trong dp Tết Mu Thân đã đóng mt vai trò quan trng trong vic phơi bày hin thc chiến tranh, giúp cho nhân dân M thy được nhng gì đã và đang xy ra trên thc tế.Trong nhiu trn đánh ca “Tết”,đc bit, cuc tn công vào Đi s quán Hoa Kỳ ti Sài Gòn được coi là mt s kin ni bt, tác đng sâu sc đến tâm lý người M- nó tr nên ni bt không hn vì chiu kích ca trn đánh cũng như s lượng thương vong mà nm cách nó được chuyn ti đến công chúng M. Tin tc v cuc tn công Đi s quán Hoa Kỳ xut hin trên các t báo ln như New York Times, Washington Post, Christian Science Monitor, Los Angeles Times, Time, Newsweek và Life…- nhng t báo này được phát hành trên toàn nước M và có s lượng đc gi đông đo. Các t báo đó đăng ti nhng tin tc và hình nh v binh lính M b thương hoc chết cùng vi các mô t, tường trình chi tiết v trn đánh đã cho thy hình tượng binh lính M dưới mt ánh sáng khác- nó không hoàn ho và "ma thut" như b máy tuyên truyn ca Nhà Trng vn thường v ra trước đó.
Lúc cuc Tng tiến công ca Quân gii phóng min Nam Vit Nam n ra, có khong 700 phóng viên nước ngoài có mt Sài Gòn và con s này liên tc tăng nhanh trong nhng ngày sau đó. Nhng phóng viên này bám tương đi sát các din biến chiến trường và nhiu người trong s h (nếu không mun nói là phn đông) đưa tin, phn ánh khá trung thc, nht là v tinh thn chiến đu ca các "chiến binh cng sn" cũng như nhng tht bi nng n mà M và chính quyn Sài Gòn đang phi gánh chu. Do đó, mc dùtrong các cuc hp báo cũng như nhng báo cáo gi v NhàTrng, tướng Westmoreland đã v nên mt bc tranh khásáng sa v s đáp tr ca quân đi M vàQuân lc Việt Nam cng hòa trước nhng đt tn công như vũbão ca phiến quân cng sn, nhưng lòng tin ca công chúng M đãvơi nhanh, đã st gim đến mc khócó th gìm li được.Các hot đng thông tin đi chúng này đã đưa cuc chiến tranh Vit Nam vào tng căn phòng ca mi gia đình M[25], phơi bày trước công chúng M v sai lm ca Nhà Trng trong dp Tết Mu Thân, phn ánh thc tế tht bi v c quân s ln chính tr ca M và quân đi Sài Gòn trên chiến trường, ghi nhn mc đ tiến công đng lot và sc chng tr quyết lit ca Quân gii phóng min Nam.Nhng thước phim quay trc tiếp cnh tàn phá do bom đn M gây ra các đô th và đc bit là cnh tượng rùng rn mà đó người ta thy viên tướng trùm cnh sát Nguyn Ngc Loan đã chĩa súng bn vào đu tù binh tay không là nhng s tht trn tri đến ghê rn, gây rúng đng nước M, làm người M bng tnh trước hin thc khc lit. S khách quan đến lnh lùng trong các cnh ghê rn máu me quay cn cnh và được chiếu trên màn hình tivi màu đã phá v bc tường bưng bít tin tc chiến trường Vit Nam mà chính quyn Johnson đã dng lên trước đây, khiến cho các tng lp xã hi M thy được s trái ngược gia thc tế xy ra trên chiến trường min Nam Vit Nam vi nhng "thng li" mà chiến dch tuyên truyn ca chính quyn M thường c vũ. Cng thêm vào đó, hàng ngàn cu chiến binh M cũng lên các phương tin truyn thông đ k li khong thi gian đm máu ác mng mà h đã tri qua trên chiến trường min Nam Vit Nam. Qua s tường thut ca các phóng viên chiến trường, người dân M bàng hoàng nhn ra rng cuc chiến này d di hơn rt nhiu ln nhng gì người M tưởng tượng. Nhng hình nh đm máu ca binh lính M và quân đi đng minh trên chiến trường Vit Nam được truyn ti trc tiếp v nước M vi tn sut dày đc khiến lượng người theo dõi ngày càng ln và ngay c nhng kênh truyn hình chuyên v qung cáo ca M cũng chèn thêm nhng gi phát sóng đưa tin v cuc chiến này đ thu hút thêm lượng người xem đã gây nên mt cuc khng hong tâm lý chưa tng thy ca nước M được to ra bi chiến tranh Vit Nam. Nhng hình nh thm khc v mt cuc chiến tranh xưa nay vn vn b gii truyn thông M c gng hn chế đăng ti nay đã được đưa ti cho khán gi M và toàn thế gii qua các đon phim truyn hình trc tiếp t hin trường- nhng hình nh chưa h qua kim duyt, lt t mt cách trn tri và chân tht, “đen ti đến ni đã to ra mt cuc tranh lun chưa tng có trong công chúng M[26]. Trước cnh tượng bi thm và gn như hn lon này, nhân dân M và ngay c mt s quan chc trong Chính ph đã bt đu nghĩ rng: Chc hn là M đã b tht bi[27]. Nhng người dân M tiến b, đ cao tinh thn nhân văn, bác ái không th tin được và không th tha th khi nhng đng tin đóng thuế ca mình li được s dng vào mt cuc chiến tranh tàn bo và phi nhân tính đến vy.Nước M sc sôi và có l chưa bao gi căm ghét chiến tranh đến như thế, s chán nn lan tràn, tâm lý chán ghét chiến tranh tr nên ph biến. Thêm vào đó, ngày 23 tháng 2 năm 1968, mt bài viết trên Wall Street Journal đã nêu cnh báo: "Tt nht là mi người nên chun b cho điu cay đng nht là s bi trn mà sc mnh ca nước M không ngăn chn được"[28]. T Timescũng đưa ra nhng nhn đnh hết sc bi quan: “Năm 1968 đưa đến s tha nhn rng mt chiến thng Vit Nam hoc ngay c mt gii pháp tho đáng không còn nm trong tm tay ca nước ln nht thế gii"[29].Còn nhà báo Joseph Kraf thì phát biu: “Chiến tranh ca M Vit Nam là không th thng được. Chiến tranh y càng kéo dài thì người M càng chu tn tht và nhc nhã”[30]. Ngay nhưt The New York times - mt t báo ln M tng kiên trì ng h mt cách mnh m và đy sc thuyết phc cho c gng chiến tranh ca M Vit Nam thì gi đây cũng thay đi lp trường. S "tr c" ca t báo ln này đã là mt đòn nng giáng vào chính ph M[31] và là bng chng đau lòng v s rn nt, khng hong lòng tin ca nhân dân và chính gii M đi vi gii cm quyn.Câu truyn càng tr nên nóng hơn và chuyn sang mt din biến bt ng khi ngày 27-2-1968, Walter Cronkite –mt nhà báo được đánh giá là có uy tín và đáng tin cy tr v sau cuc viếng thăm min Nam Việt Nam đãđưa ra quan đim phn đi chiến tranh trên truyn hình trong chương trình phát sóng ca đài CBS. Ông đ ngh: “Cách hp lý duy nht đ thoát ra khi chiến tranh Vit Nam là thương thuyết, không phi vi tư cách nhng người chiến thng, mà như nhng người chính trc làm điu tt nht h có th làm”[32]. Tiếp đó, ngày 10 tháng 3, khi t The New York timestiết l tin tướng Westmorelandxin thêm 206.000 quân gi sang tham chiến Vit Nam nhm ng phó vi "Tết Mu Thân". Ngay khi tin ti mt này b tiết l, nó đã tr thành s kin ln M, tr thành "tiêu đim" cho cuc tranh lun chính tr và làm tăng thêm "tinh thn bt mãn ca công chúng M"[33].S bt mãn đó được đã biến thành hin thc xám xt th hin qua kết qu cuc bu c th ca Đng Dân ch New Hampshire hai ngày sau đó: McCarthy - người chng đi chính sách chiến tranh ca Johnson, đã giành được 42% s phiếu, ít hơn đương kim Tng thng ch 7%[34]. Skin này chng t rng: "L.B. Johnson, nhà chính tr bc thy đã b thách thc không phi bi mt người tranh phiếu hp dn và được nhiu người hưởng ng, mà bi mt ng cviên đã có kh năng đng viên và thâu tóm được mi s bt bình và chán ngán đi vi chiến tranh"[35].Thng li ca McCarthy đã c vũ cho đch th không đi tri chung ca Johnson là thượng ngh sĩ Đng Dân ch Robert Kennedy, cân nhc vic t mình ra ng c cho chc v tng thng và đến ngày 16 tháng 3, đã tuyên b ra tranh c; đng thi, tiến công gay gt vào đường li hiếu chiến ca Johnson[36].
Din biến tâm lý ca xã hội M sau s kin "Tết Mu Thân" khiến "khó mà nói công chúng M phn n vi nhng người Cng sn châu Á hơn hay vi Chính ph M hơn"[37] và dn đến mt cuc tp hp lc lượng phn đi chiến tranh, phn đi chính quyn trên quy mô toàn quc M. Trong lúc chính quyn M đang lúng túng ng phó vi "Tết Mu Thân", đang ngp ngng trước s chn la leo thang hoc xung thang chiến tranh..., thì ngay trong các thành ph và các trường đi hc M, phong trào phn đi chiến tranh, phn đi chính quyn bùng lên  và lan rng. Hàng lot các thanh niên đến tui quân dch rm r biu tình, đt th quân dch, không gia nhp quân đi và sang tham chiến trên chiến trường Vit Nam. Phong trào phn đi chiến tranh tiến trin đếnmt đim mànócóth tác đng mt cách dt khoát vàmnh m đến các quyết đnh ca chính ph Hoa K. Cùng thi gian này, điu tra ca Vin Gallup cho thy s người ng h đường li chiến tranh ca M ti Vit Nam xung ti mc k lc: 26%[38], còn s người ng h Johnson ch còn 36%. "Cuc tng tiến công Tết như mt tia chp soi sáng đ nhng ai còn h nghi và nhng người đang bt mãn nhn thy nhau", giúp h "có dũng khí đ bây gi công khai đu tranh cho mt chiến lược mi ca M nhm kết thúc cuc chiến tranh không cn thng li, không cn vinh quang”[39]. Nhiu người dân M hiu rng, nước M không th thng được trong chiến tranh Việt Nam và quá trình rút quân M khi nơi đây phi din ra.Nhiu người dân bình thường M cui cùng đi ti kết lun rng: “nếu chúng ta [tc chính ph M] không th nói cho h biết lúc nào cuc chiến tranh này kết thúc thì chúng ta nên vt nó đi”[40]. Nhưvy, nhng sang chn tâm lý ca xã hội M sau s kin Tết Mu Thân đã dn dtđông đo các tng lp xã hi M đi đến nhng thay đi thái đ mang tính bước ngot v chiến tranh Việt Nam.
*         *
*
“Tết Mu Thân 1968" đã là mt "phép th” đến đ đ đ phơi bày toàn b s tht bi nhng chiến lược chiến tranh ca M ti min Nam Việt Nam, gây ra nhng sang chn tâm lý rng ln và kéo dài dai dng trong nhiu tng lp nhân dân M cũng như trong chính gii M. Nó đt Tng thng Johnson vào mt tình cnh tr triêu khi phi đi phó cùng mt lúc vi din tiến quân s Vit Nam và vi tình hình chính tr ri ren ngay ti nước M trong năm bu c tng thng, “dn ti mt s thay đi quan trng trong chiến lược chiến tranh ca M[41]. Tết đã biến thành mt tht bi chính tr và tâm lý đi vi M- mt tht bi không có cơ hi sa cha, to nên nhng phân lit trong xã hội M trong vn đ v chiến tranh Việt Nam. Cuc Tng tn công 1968 “đã thuyết phc c tri M và Tng thng M Johnson, rng khó lòng mà thng được trong cuc chiến Việt Nam[42] và rng, “cn phi bt đu đàm phán gii quyết và rút dn quân M. Đó là mt bước ngot trong chiến tranh, mt xu thế không th đo ngược”[43], đt Hoa Kỳ vào thếb đng trên con đường dn rút lui khi cuc chiến.Nhng sang chn tâm lý trong lòng nước M gây ra bi s kin “Tết” đã khiến Quc hi và nhân dân M không th đoàn kết, ng h n lc ca Chính ph và Tng thng trong gii quyết chiến tranh Việt Nam; tr thành cht xúc tác quan trng, viên gch lát đường dn đến s sp đ ca Sài Gòn by năm sau đó.


[1] Starr, Jerold M., Ed: The Lessons of Vietnam War, Center for Social Studies Education, 1988, p.19.
[2]Michael Maclear, Vietnam: The Ten Thousand Day War, Thames Methuen, London, 1984, p.276.

[3]The Tet Offensive: the turning point in the Vietnam War, Facts and Details.

[4]David F. Schmit: The Tet Offensive: Politics, War, and Public Opinion (Westport, CT:  Praeger, 2004), pp. 56-57. 
[5]William Head: Tet Offensive, Virginia Review of Asian Studies, Volume 17 (2015), p.48.
[6]Stanley Karnow, Vietnam: A History, (NY: Viking, 1983), p.514.
[7] Thomas Ladenburg: The Tet Offensive, Digital History, p.38.
[8] Oberdorfer, Don:Tet!Garden City, NY: Doubleday, 1971, p.78.
[9]Tim Wang: Tet Offensive: How Lyndon B. Johnson Won the Battle but Lost the War, HIST 291 – Dr. Douglas Brinkley.
[10]Dictionary of Vietnam war, Edited by Marc Leepson with Helen Hannaford, New York, 1996, tr. 399.
[11] Bill Clinton: Đi tôi (My life), bn dch ca Trn Hà Nguyên - Phan Thanh Toàn, Nxb Công an nhân dân, HàNi, 2007, tr. 171-173.
[12] Li ca E. Mc. Cácti, G.Rônnây, R.Kennơđi (dn theo Đôn Obcđoiphơ: Tết,Nxb. An Giang, 1988,tr. 116).
[13] Li ca E. Mc. Cácti, G.Rônnây, R.Kennơđi, Sđd, tr. 116.
[14]Vietnam/Hue: Letzter Versuch, Der Spiegel (08/1968), 19-02-1968.
[15]Vietnam/Krieg: Land unter, Der Spiege (09/1968), 26-02-1968.
[16]c ca B trưởng Quc phòng M, Clác Clíppht v cuc hp vi gii quân s cp cao sau cuc tiến công Tết Mu Thân, tp chíLch s quân s dch đăng, tháng 1 năm 1993.
[17] Đôn Obcđoiphơ: Tết,Sđd, tr. 158.
[18]Hi ký ca Linđơn Giônxơn, Vit Nam Thông tn xã dch và phát hành, HàNi, 1972, tr. 334.
[19] Đôn Obcđoiphơ: Tết, Sđd, tr. 63.
[20] PitơA. Pulơ: Nước M và Đông Dương t Ruzơven đến Níchxơn, Nxb. Thông tin lý lun dch in, Hà Ni, 1986, tr.255.
[21] Bình lun ca Ban biên tp tòa son báo Tun tin tc M, ngày 11 tháng 3 năm 1968.
[22] Li kết lun Hi ngh ca Giônxơn, ngày 26 tháng 3 năm 1968 (dn theo Đôn Obcđoiphơ: Tết,Sđd, tr. 176).
[23]Tài liu mt B Quc phòng M, Vit Nam Thông tn xã dch và phát hành, HàNi, 1971, t. 2, tr. 257.
[24]Hi ký ca Linđơn Giônxơn, Tlđd, tr. 418.
[25] Cn phi nói thêm rng, vào lúc xy ra s kin Trân Châu Cng, c nước M ch có 10.000 chiếc máy truyn hình. Trong thi k chiến tranh Triu Tiên (1950-1953), con sđó lên ti 10 triu chiếc. Đến Tết Mu Thân 1968, c nước M có ti 100 triu chiếc, nghĩa là c 17 gia đình M thì có 16 gia đình có máy vàs lượng khán gi chiếm 96% dân s.
[26] John B. Henry II: February, 1968, Foreign Policy,No. 4 (Autumn, 1971), p.5.
[27]Hi ký ca Linđơn Giônxơn, Tlđd, tr. 294.
[28]Wall Street Journal, 23 - 2 – 1968.
[29]Times, 15 - 3-1968.
[30]George C. Herring, America’s Longest War – The United States and Vietnam 1950 – 1975, McGraw – Hill, New York, 1979, p.218.
[31] Đôn Obcđoiphơ: Tết, Sđd, tr.47.
[32]"Who, What, When, Where, Why: Report from Vietnam by Walter Cronkite", CBS Evening News. February 27, 1968. Retrieved August 3, 2012.
[33]Tài liu mt B Quc phòng M, Tlđd, t. 2, tr. 254.
[34]Vietnam Eskalation Reicht nicht,Der Spiegel (18 /1968), (18-03-1968.
[35]Tài liu mt B Quc phòng M, Tlđd, t. 2, tr. 255.
[36]Vietnam Eskalation Reicht nicht,Ibid.
[37] Đôn Obcđoiphơ: Tết,Sđd, tr. 104.
[38] Tbáo Tây Đc Der Spiegel đưa ra mt con s khác:49% người M cho rng s tham chiến ca Hoa Klàmt sai lm- con scao nht k tkhi Chiến tranh Vit Nam bt đu (Vietnam Eskalation Reicht nicht,Ibid).
[39] Tauxen Húppơxơ: Nhng gii hn ca s can thip, Thư vin Quân đi, 1980.
[40]Starr, Jerold M., Ed: The Lessons of Vietnam War, Ibid, p.19.
[41]William J. Duiker: Vietnam – Nation in Revolution, Westview Press, Colorado, 1983, p.64.
[42]Merle L. Pribbenow II: General Võ Nguyên Giáp and the Mysterious Evolution of the Plan for the 1968 Tết Offensive,Published by: University of California  Press, p.25.
[43]Merle L. Pribbenow II: General Võ Nguyên Giáp and the Mysterious Evolution…, Ibid, p.25.

Post a Comment

0 Comments